Tűzgyújtás a szabadban

A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival:

  • általában tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabály, külön meghatározott esetekben és feltételekkel megengedi,
  • belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet megengedi,
  • az égetés előtt 5 nappal be kell jelenteni a tűzvédelmi hatósághoz a külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését,
  • továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett,
  • tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.

A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (OTSZ) tartalmazza.

A külterületi irányított égetés bejelentése:

Természetes személyek - bejelentési kötelezettség teljesítése

Amennyiben a természetes személy Győr-Moson-Sopron megye területén kíván irányított égetést végezni, úgy ezt annak megkezdése előtt 5 nappal a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak írásban be kell jelentenie. 

A bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentő nevét, az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét.

A bejelentést az alábbi e-mail címre kell megtenni: tlbe.gvgxnefnt@xngirq.tbi.uh 

Gazdálkodó szervezetek - bejelentési kötelezettség teljesítése

Amennyiben a gazdálkodó szervezet Győr-Moson-Sopron megye területén kíván irányított égetést végezni, úgy ezt annak megkezdése előtt 5 nappal a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak írásban be kell jelentenie.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentő nevét és a gazdálkodó szervezet megnevezését, az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét.

Tekintettel az elektronikus ügyintézésre való kötelezettségre (az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény) a gazdálkodó szervezetek bejelentési kötelezettségüknek kizárólag cégkapun keresztül tehetnek eleget. 

Az irányított égetésre vonatkozó tűzvédelmi szabályok

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 2020. január 22-től hatályos szövegváltozatának 226. és 227. §-a szerint:

226. § (1) Ha azt jogszabály lehetővé teszi, külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.

(2) Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelenteni.

(3) Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén azt azonnal el kell oltani.

(4) Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

(5) Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.

227. § (1) Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:

a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,

b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani vagy tárcsázni, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással vagy tárcsázással biztosítani,

c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,

d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy mezőgazdasági vontatót ekével vagy tárcsával a helyszínen készenlétben kell tartani.

(2) A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni.”

Elérhetőség felmerülő kérdés esetén

Amennyiben a külterületi irányított égetés bejelentésével, szabályaival kapcsolatban kérdése merülne fel, úgy azt felteheti a 96/529-533-as telefonszámon. 

Belterületi szabadtéri égetés:

Az OTSZ 225. § (1) bekezdése értelmében tilos belterületen szabadtéri égetést végezni, kivéve, ha azt más jogszabály – így különösen önkormányzati rendelet – megengedi.

A településeken tehát szabadtéri égetés csak az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint végezhető. Önkormányzati rendelet hiányában belterületi égetés nem végezhető. Szabálytalan az is, ha a belterületi szabadtéri égetést a települési önkormányzat megengedi, de az égetést nem a rendeletben meghatározott időpontban végezték.

A belterületi égetés esetében is kiemelten fontos (az irányított égetésnél már rögzített) tűzvédelmi szabályok betartása.