Pályázatok


Pályázati kiírás

Pályázati felhívás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet alap-vagy mesterképzésben részt vevő roma származású fiataloknak.

Felhívás

Idén is pályázhatnak az önkéntes mentőszervezetek

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdet az önkéntes mentőszervezetek tevékenységéhez kapcsolódó működési költségek finanszírozására, műszaki-technikai, védőruházattal való ellátásukra, valamint a mentőszervezet tagjai oktatásának és vizsgáztatásának támogatására. Az idei pályázatban rendelkezésre álló keretösszeg 83,5 millió forint.

A pályázat a megyei és a fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóságokkal együttműködési megállapodással rendelkező mentőszervezetek működésének és fejlesztésének támogatását szolgálja. A pályázat célja, hogy a mentőszervezetek feladataihoz kapcsolódó működési, fejlesztési költségek biztosításával, valamint az eszközök fejlesztésével növelje a mentési és beavatkozási képességet. Szintén lényeges eleme a továbbképzéseken való részvétel támogatása, a szerepvállalásuk szélesítése, valamint az, hogy minél több káresetnél lehessen ezen szervezeteket alkalmazni.

Pályázatot csak a hivatásos katasztrófavédelmi szervvel hatályos együttműködési megállapodással rendelkező, minősített, önálló jogi személyiségű mentőszervezet nyújthat be. Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével és a pályázati kiírásnak megfelelő dokumentumok csatolásával lehet.

A mentőszervezetek öt kategóriában nyújthatják be támogatás iránti igényüket az alábbiak szerint: technikai eszköz és gépjármű kategória, védőeszköz és védőruha kategória, működési költség kategória, oktatás és vizsgáztatás kategória, valamint építési beruházás tervezése kategória. A technikai eszköz és gépjármű kategória esetében a támogatások keretösszege 33,5 millió forint, az ötmillió forintnál nagyobb értékű technikai eszköz, vagy gépjármű beszerzése esetén a pályázat saját forrást, a beszerzési ár legalább húsz százalékát írja elő.

A maradék négy kategóriában összesen 50 millió forint a keretösszeg, a megye (főváros) illetékességi területén működő mentőszervezetek által benyújtott pályázatok összértéke egyenként nem haladhatja meg a három millió forintot. A pályázati támogatás kizárólag olyan kiadásokra számolható el, amelyek finanszírozása közvetett úton más forrásból – különösen költségvetési támogatás terhére – nem valósul meg.

A pályázatot az együttműködési megállapodás szerint illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szervhez kell benyújtani. A már benyújtott pályázati igény módosítására nincs lehetőség. A pályázat benyújtásának határideje 2016. május 20. A határidő számításánál a postára adás (postai bélyegző dátuma), személyes benyújtás esetén hivatali munkaidő végéig beérkezett pályázatok benyújtásának napját kell figyelembe venni.

Letölthető dokumentumok:

Önkéntes mentőszervezetek 2016. évi pályázati kiírása

1. sz. melléklet (pályázati adatlapok)

2. sz.melléklet (csatolandó dokumentumok)

3. sz.melléklet (nyilatkozatok)

4. sz.melléklet (szakmai indokolás)

5. sz. melléklet (megyei igazgató szakmai vélemény)

6. sz. melléklet (támogatási előleg kérelem)

7. sz. melléklet ( felhatalmazó levél)

8. sz. melléklet (nyilatkozat alkatrészhez)

9. sz. melléklet (üzemanyag felhasználás)

10.sz.melléklet (számla összesítő)

11.sz.melléklet (védőruha műszaki leírás)

12.sz.melléklet (nyilatkozat ingatlanhasználatról)

 

 

Megjelent az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásáról szóló pályázat

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség által közösen kiírt pályázaton indulni kívánó egyesületeknek az előírt dokumentumokat április 25-ig kell eljuttatniuk ahhoz a hivatásos tűzoltó-parancsnoksághoz, amelyikkel együttműködési megállapodást kötöttek. 2016-ban a tavalyinál százmillió forinttal többet, ötszázmilliós forrást biztosít a központi költségvetés az egyesületek támogatására.
A pályázat célja, hogy hozzájárulást adjon az önkéntes tűzoltó egyesületek működéséhez, felszereltségük javításához, az önkéntes tűzoltók szakmai képzéséhez, valamint szertárépítéshez, -felújításhoz. Pályázni működési költségre, szertárépítésre, -felújításra, -bővítésre, tűzoltógépjárművek és -technika javítására, felülvizsgálatára, oktatásra, vizsgáztatásra, EDR-rádiók beszerzésére, illetve tűzoltó védő- és technikai eszközökre lehet. Az idén bővült az elszámolható működési költségek és a pályázható eszközök köre is. Új elemként jelenik meg a gépjárművezetés-technikai képzés, emellett támogatás nyerhető irodabútorra, öltözőszekrényre, számítógépre és perifériákra, nyomtatókellékekre, oktatáshoz szükséges informatikai eszközökre.
 
A 2016-os pályázat a korábbihoz képest még rugalmasabb elszámolást biztosít, ráadásul a működési költségek és a szertárépítés, -felújítás esetén az egyesületek választhatják az elő-, vagy utófinanszírozás lehetőségét. A kiírás igazodott a jogszabályi változásokhoz, ezért ha a tavalyi pályázathoz képest nem történt változás a vezető személyében, illetve az adatokban, akkor nem kell csatolni az aláírásra jogosult személy aláírás mintáját és a bírósági kivonatot.
 
A pályázati dokumentumokat az önkéntes tűzoltó egyesületeknek április 25-ig kell eljuttatniuk a hivatásos tűzoltó-parancsnokságokra. A pályázatok bejárják az előírt szolgálati utat, átesnek a szükséges ellenőrzéseken, az országos tűzoltósági főfelügyelőségre május 23-ig kell beérkezniük. Az anyagok elbírálása, valamint a támogatás jóváhagyása várhatóan június 15-ig megtörténik.
 

Letölthető dokumentum(ok):

 

 

Két pályázat is szól a roma származású fiatalokhoz

A pályázatok alapján a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folytatandó tanulmányokhoz kaphatnak támogatást a roma származású fiatalok. Előbbi esetében a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ egységes rendvédelmi moduláris szakképzésében tanuló fiatalok pályázhatnak. A húszezer forintos hozzájárulással tizenöt diák tanulmányait tudják segíteni. Az egyetemi tanuláshoz kapcsolódó pályázat segítségével öt, a Katasztrófavédelmi Intézet alap-, vagy mesterképzésén tanuló hallgató juthat támogatáshoz.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdet a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ egységes rendvédelmi moduláris képzésében már részt vevő roma származású fiatalok tanulmányainak eredményes befejezése és a diákok céltudatos katasztrófavédelmi pályaválasztása érdekében. A szeptember elsejétől január harmincegyedikéig tartó képzésre vonatkozóan tizenöten részesülhetnek egyszeri, húszezer forintos hozzájárulásban. A pályázatot október 20-ig kell elküldeni a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság humán szolgálatának postacímére, a borítékon fel kell tüntetni a pályázat címét. A pályázatot november 15-ig bírálják el.

A főigazgatóság az idén is támogatja a roma fiatalok felsőoktatásban való részvételét. A nekik szóló pályázatot azok a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet alap- vagy mesterképzésben tanulmányokat folytató roma származású fiatal hallgatók nyújthatják be, akik tanulmányaikat már megkezdték, az első két félév ajánlott tantervében meghatározott krediteket megszerezték, az utolsó lezárt képzési időszakban legalább 3,5-es tanulmányi átlagot értek el, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározott módon bejelentették, hogy tanulmányaikat a következő képzési időszakban folytatják. A legalkalmasabbnak ítélt öt pályázó havonta meghatározott összegű támogatást kap. Ennek a pályázatnak a határideje október 31-e, a dokumentációt szintén a főigazgatóság humán szolgálatának postacímére kell elküldeni, végeredmény november 30-án várható.

Részletesebb tájékoztatás mindkét pályázatról a +3620/820-05-38 telefonszámon kérhető.

Forrás: BM OKF

 

Pályázati felhívás szakképzés

Pályázati adatlap szakképzés

Pályázati felhívás NKE

Pályázati adatlap NKE

 

 

 

 

 

Pályázat az önkéntes mentőszervezetek részére


A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdet az önkéntes mentőszervezetek tevékenységéhez kapcsolódó működési költségek finanszírozására, műszaki-technikai, védőruházattal való ellátásukra, valamint a mentőszervezet tagjai oktatásának, vizsgáztatásának támogatására. Az idei központi költségvetés százmillió forint támogatást biztosít az önkéntes mentőszervezetek számára.

A támogatás a katasztrófavédelemről szóló törvényben és annak végrehajtási rendeletében meghatározott feladatok végrehajtására, és a cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítására fordítható. A pályázat célja a hazai katasztrófa-elhárításban résztvevő mentőszervezetek működésének és fejlesztésének támogatása, vagyis a mentőszervezetek mentési és beavatkozási képességének növelése, a káresemények felszámolásánál való alkalmazhatóságuk gyakoriságának növelése. Cél továbbá ezen szervezetek eszközfejlesztése, továbbképzéseken való részvételük támogatása, valamint a mentőszervezetek szerepvállalásának szélesítése.

Pályázatot csak olyan, a hivatásos katasztrófavédelmi szervvel kötött hatályos együttműködési megállapodással rendelkező szervezet nyújthat be, amely önálló jogi személyiséggel rendelkezik, és amely minősítést szerzett a Nemzeti Minősítési Rendszer alapkövetelményeiről szóló utasítás alapján. Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével és a pályázati kiírásnak megfelelő dokumentumok csatolásával, a kiírásban részletezett kritériumok szerint lehet.

A mentőszervezetek két kategóriában nyújthatják be támogatás iránti igényüket. A megyei (területi és járási) szintű mentőszervezetek legfeljebb ötmillió, a települési szintű mentőszervezet legfeljebb egymillió forint értékben.

A pályázat támogatási időszaka 2015. január 1-jétől 2015. december 31-ig tart, a pályázatok benyújtásának határideje 2015. június 18.

 

 

 

 

Pályázati kiírás az önkéntes tűzoltó egyesületek részére


 

Újabb pályázati támogatásra van lehetősége az önkéntes tűzoltó egyesületeknek.

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény a Belügyminisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai között támogatást biztosít az önkéntes tűzoltó egyesületek részére.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a közreműködő Magyar Tűzoltó Szövetséggel közösen pályázatot ír ki az önkéntes tűzoltó egyesületek tűzoltási-, műszaki mentési, ifjúság nevelési- és hagyományőrzési tevékenységéhez kapcsolódó működési és felhalmozási költségek finanszírozására, műszaki-technikai és informatikai fejlesztésére, valamint az önkéntes tűzoltók oktatásának támogatására.

A pályázathoz kapcsolódó dokumentumok az alábbi linkeken letölthetőek:

 

 

 

 

 

 

 

Újabb pályázati lehetőség a roma származású fiataloknak

A BM OKF Humán Szolgálat elkészítette a roma származású fiatalok tűzoltóvá válásának elősegítése érdekében  a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet alap- vagy mesterképzésben részt vevő roma származású fiatalok képzésére vonatkozó Pályázati felhívását és a Pályázati adatlapot.

Letölthető dokumentumok:

 

Pályázati felhívás

Pályázati adatlap

 

 

 

A katasztrófavédelem továbbra is pályázatokkal segíti a roma fiatalokat

 
A katasztrófavédelem évek óta nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a roma fiatalok minél szélesebb köre ismerje meg a hivatásos állományba történő felvételi eljárás módját és menetét. Ez a munka az idén is folytatódik.

A BM OKF Humán Szolgálat elkészítette a roma származású fiatalok tűzoltóvá válásának elősegítése érdekében a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ 2014. szeptember 01-től 2015. január 31-ig tartó, az egységes rendvédelmi moduláris szakképzésében résztvevő roma származású fiatalok képzésére vonatkozó Pályázati felhívását és a Pályázati adatlapot.

Letölthető dokumentumok:

Pályázati felhívás

Pályázati adatlap

 

 

A katasztrófavédelem idén is pályázatokkal segíti a roma fiatalokat

 
A katasztrófavédelem évek óta nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a roma fiatalok minél szélesebb köre ismerje meg a hivatásos állományba történő felvételi eljárás módját és menetét, emellett a szervezet gondot fordít arra is, hogy a már állományba került emberek a lehető legkönnyebben beilleszkedjenek, őket mentorálja. Ez a munka az idén is folytatódik.
 
A katasztrófavédelem az Országos Roma Önkormányzattal és a megyei roma önkormányzatokkal együttműködve azt a célozta meg, hogy felkelti a roma fiatalok katasztrófavédelmi pálya iránti érdeklődését, és arra ösztönzi őket, hogy az új rendszerű, moduláris tűzoltó szakképzést válasszák. Éppen ezért a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiában meghatározottak alapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság már második alkalommal hirdeti meg a tűzoltó szakképzés keretén belül a roma fiatalok támogatására szolgáló pályázatát.
 
A február 4-én induló szakképzésre vonatkozó pályázati felhívás elkészült, erre a képzésben résztvevő roma származású fiatalok jelentkezhetnek. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a tervek szerint tizenöt hátrányos helyzetű pályázónak nyújt fejenként húszezer forint kiegészítő támogatást az esélyegyenlőség biztosítása érdekében.
 
A BM OKF további együttműködés keretében az Országos Roma Önkormányzattal közösen cselekvési programot dolgoz ki a 2013-2014-es évre vonatkozó szakmai teendőkre, valamint a pályaválasztási, pályaorientációs feladatokra, a toborzásra és a támogatási rendszer bővítésére.

Letölthető dokumentumok:

Pályázati felhívás
Pályázati adatlap

__________________________________________________________________________________________________

Idén is Dr. Balogh Imre Emlékpályázat

A szakterület fejlődését, fejlesztését elősegítő, főleg a tűzvédelmi prevencióra vagy az elhárításra fókuszáló pályaművek elkészítése érdekében hirdette meg idei Dr. Balogh Imre Emlékpályázatát a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A tizenharmadik alkalommal kiírt pályázatra hivatásos tűzoltók, civil szakemberek, valamint olyan leendő tűzoltók jelentkezhetnek május 3-ig, akik most folytatják ez irányú tanulmányaikat.

A pályázat célja hagyományosan az, hogy a tűzvédelemben dolgozók közösségét olyan aktuális témák igényes feldolgozására, megoldására inspirálja, amelyek elősegítik a terület fejlődését. A főigazgatóság ezúttal a katasztrófavédelem jelenlegi munkáját segítő témákat is a leendő pályázók figyelmébe ajánl, így a tűzmegelőzés, tűzoltás, műszaki mentés témája mellett a műszaki-technikai fejlesztéshez, a meglévő javító, karbantartó rendszer működéséhez, az informatika vívmányainak alkalmazhatóságához, a humánerőforrás-gazdálkodáshoz, vagy a tűzoltó szakmához kapcsolódó más aktuális kérdéseket is ki lehet fejteni. Ilyen lehet például a prognózis-készítést és az alkalmazott gyakorlatok beválásának vizsgálatát módszertani ötletekkel segítő dolgozat, a kéményseprő-ipari közszolgáltatások jogszabályokon alapuló hatósági végrehajtásának gyakorlatát taglaló munka, vagy éppen a szén-monoxid-mérgezések visszaszorítását támogató tanulmány elkészítése, vagy a káreseti helyszíni szemle módszertana.

 

Dr. Balogh Imréné és a BM OKF között 2000. június 23-án született megállapodás a pályázat évenkénti kiírásáról. A jeligés pályaműveket az idei évben is bírálóbizottság értékeli, a díjat – egy vésetlen emlékgyűrűt – június 5-én adják át a nyertesnek. 

Letölthető dokumentum:

Pályázati felhívás

__________________________________________________________________________________________________


Pályázat indul az önkéntes mentőszervezeteknek


Több mint negyvenhétmillió forintra nyújthatnak be pályázatot december harmincadikáig a kutatási-mentési tevékenységet végző, a katasztrófavédelemmel együttműködési megállapodást kötött önkéntes mentőszervezetek.

A központi költségvetés a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság útján 47,1 millió forintot biztosít az önkéntes mentőszervezetek részére. Az előirányzat az önkéntes mentőszervezetek feladataihoz kapcsolódó technikai- és védőeszköz-ellátás, -fenntartás, gépjármű- és technikaieszköz-javítás, -felújítás és -fenntartás, valamint a mentőszervezet állománya oktatásának támogatására fordítható.

Pályázatot legfeljebb hárommillió forintra az a mentőszervezet nyújthat be, amely együttműködési megállapodást kötött a hivatásos katasztrófavédelmi szervvel és megfelel a pályázati kiírás feltételeinek. A támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás, amellyel 2013. május 25-ig kell elszámolni.

A pályázatot az együttműködési megállapodás szerinti katasztrófavédelmi igazgatóságnak kell benyújtani 2012. december 30-ig.

A pályázat eredményének kihirdetésére csak a 27/2012. számú BM rendelet módosítását követően kerülhet sor.

Pályázati kiírás
Pályázati kiírás - mellékletek

________________________________________________________________________________________________

Az önkéntes tűzoltó egyesületek 2012. évi pályázati támogatása.

A pályázat 1. számú melléklete.
A pályázat 2. számú melléklete.

_________________________________________________________________________________________________

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság pályázatot hirdet a megyében működő oktatási-nevelési intézménybe járó iskolások részére a következő témában és korcsoportokban:

„Vigyázz, katasztrófa közeleg!”:

I. RAJZVERSENY
I. korcsoport (1.-4. évfolyam)
II. korcsoport (5.-8. évfolyam)

A rajzok témájának a természeti és társadalmi katasztrófák közül bármelyik választható. A pályázaton bármilyen technikával készült egyéni alkotások vehetnek részt, A/3 méretig.

II. VERS- ÉS PRÓZAÍRÓ VERSENY
I. korcsoport (1.-4. évfolyam)
II. korcsoport (5.-8. évfolyam)

A természeti vagy társadalmi katasztrófákkal kapcsolatban (megelőzésük, kialakulásuk, elhárításuk és a katasztrófa idején követendő helyes magatartási szabályok) íródott, saját művekkel lehet pályázni. Az írás elkészíthető számítógépen vagy kézzel írott formában is.

Beküldési határidő: 2012. március 31.

A rajzverseny pályaműveit a következő címre kérjük beküldeni:
Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (9021 Győr, Munkácsy M. u. 4.)

A vers- és prózaíró verseny pályaművei beküldhetők csatolt file-ként e-mailben (anita.farkas@katved.gov.hu), illetve postán a fenti címre.

A borítékra kérjük ráírni: Pályázat! A pályázaton kérjük feltüntetni a pályázó nevét, korcsoportját, címét, iskolája nevét és a felkészítő pedagógus nevét.

A beérkező pályaműveket szakavatott zsűri bírálja el.

Az elkészült alkotások közül korcsoportonként és kategóriánként az első három kerül díjazásra. A legsikeresebb 30 pályázó rajzaiból kiállítást rendezünk, a versek és prózák összegyűjtve kerülnek kiadásra.

A díjak átadására és a kiállítás megnyitójára ünnepélyes keretek között kerül sor.

Jó munkát kívánunk!


Győr, 2012. február 8.

Sallai Péter sk.
tűzoltó ezredes
igazgató

_________________________________________________________________________________________________

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság „Vigyázz, Katasztrófa közeleg!” címmel rajz- valamint vers- és prózaíró versenyt hirdetett megyénk általános iskolás tanulói részére. A színvonalas alkotásokból a 2012. április 2-án Szent Flórián napi megyei ünnepségünkön kiállítást rendeztünk és a legsikeresebb pályaművek díjazására, valamint a korcsoportonként első helyezettek ismertetésére és díjazására is az ünnepség alkalmával került sor.

 

Rajz kategóriában díjazásban részesült:
Bende Dominik, a Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság Gárdonyi Géza Általános Iskola 1. osztályos tanulója,
Horváth Bettina, a Marcalvárosi Főigazgatóság Arany János Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2. osztályos tanulója,
Várday Gábor, a Városközponti Közoktatási Főigazgatóság Radnóti Miklós Általános Iskola 6. osztályos tanulója.

Vers- és próza kategóriában díjazásban részesült:
Smuk Barbara a mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskola 4. osztályos tanulója,
Németh Cintia a péri Öveges József Általános Iskola 7. osztályos tanulója,
Szeitz Ramóna, az Adyvárosi Főigazgatóság Móra Ferenc Általános és Középiskola 5. osztályos tanulója.

Rajz kategóriában első helyezettek:
I. korcsoportban:
Babos Krisztina, a mosonmagyaróvári Fekete István Általános Iskola 4. osztályos tanulója,
II. korcsoportban:
Urbán Bence, a mosonmagyaróvári Fekete István Általános Iskola 7. osztályos tanulója.

Különdíjazottak:
I. korcsoportban:
Fortuna Fanni a Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság Kovács Margit Általános és Szakképző Iskola 4. osztályos tanulója,
II. korcsoportban:
Hegedűs Rebeka a Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság Kovács Margit Általános és Szakképző Iskola 8. osztályos tanulója

Vers- és próza kategóriában első helyezettek:
I. korcsoportban:
Balázs Eszter Anna, a kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda 4. osztályos tanulója,
II. korcsoportban:
Rémai Gábor, a Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság Kovács Margit Általános és Szakképző Iskola 7. osztályos tanulója.